Inovácia vyučovania v tatranských školách


Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je podporený nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Je súčasťou operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom projektu je vytvorenie a inovácia učebných materiálov s dôrazom na využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese v predmetoch matematika, prírodoveda, anglický jazyk, biológia.

Webová stránka má dve časti:
  • Prvý stupeň základných škôl.
  • Druhý stupeň základných škôl.

Webovú stránku môžu využívať učitelia na vyučovaní a žiaci v domácom prostredí pri individuálnej príprave.>> Postup práce

Ako si pomôcť?

Dokumenty Imagine - na jednotlivých stránkach sú umiestnené prezentácie, pracovné listy a hry, ktoré sú v Imagine. Imagine plugin je nutné stiahnuť z uvedenej web stránky a nainštalovať do PC, aby ste mohli s hrami pracovať.

Powerpoint prezentácie - prezentácie spustíte kliknutím na odkaz, dokument sa otvorí v novom okne. Pomocou tlačidla F5 prezentáciu spustíte a prostredníctvom Enter môžte prezerať jednotlivé snímky.

Textové a tabuľkové dokumenty - otvoríte ich kliknutím na jednotlivé odkazy. Nemusíte ich ukladať, stačí otvoriť a podľa pokynov v pracovnom liste pracovať priamo v PC. Pracovný list si môžete vytlačiť. Každý pracovný list si môže žiak dotvoriť podľa svojej fantázie. Stačí využť Automatické tvary a farebnú výplň. Nebolo našim cieľom predkaldať deťom hotové dielo, ale nechať dieťa dielo dotvoriť podľa seba.